REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Informaţii necesare celor care vor să devină membri TDA
User avatar
admin
Forum admin
Posts: 79
Joined: 27 Nov 2008, 15:08
Location: Terra Dacica Aeterna
Contact:

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Postby admin » 08 Dec 2009, 20:29

REGULAMENT DE ORDINE INTERNĂ

Cuprins:
I. Dispoziţii generale
II. Principii
III. Dispoziţii specifice
o Calitatea de membru TDA
o Preşedintele TDA
o Consiliul Director
o Comandanţii de teren
o Comisia de arbitraj
o Sancţiuni
o Echipamentul
o Cotizaţia
o Norme de conduită

I. Dispoziţii generale

Regulamentul de ordine internă
- completează prevederile din Statutul Asociaţiei Terra Dacica Aeterna (numita în continuare TDA)
- stabileşte principiile ce stau la baza TDA, dispoziţii referitoare la organizarea, disciplina şi normele de Comportament în cadrul TDA şi la acţiunile la care participă sau le organizează
Toţi membrii TDA au obligaţia să cunoască şi să respecte dispoziţiile prezentului regulament.

II. Principii
1. TDA, o asociaţie bazată pe voluntariat, este formată din membri/indivizi care aderă la principiile şi reglementările statutare şi cele interne ale TDA.
2. Interesele TDA, în toate activităţile sale, au întâietate asupra intereselor personale ale membrilor/indivizilor care o constituie.
3. TDA este un singur grup de reenactment antic şi nu două grupuri distincte după civilizaţia pe care o recreează (daci şi romani). Orice acţiune sau intenţie care creează, alimentează sau încurajează separarea sau tendinţele de scindare va fi socotită ca fiind contrară intereselor TDA.
4. Rolul principal al TDA este cel educativ. În orice acţiune publică membrii TDA au obligaţia de a se comporta în acest spirit, prezentând în masura posibilului informaţii cât mai fidele cunoştinţelor istorice actuale legate de perioada recreată.
5. TDA promovează autenticitatea istorică, printr-un efort continuu de îmbunătăţire a prezentării, a echipamentelor, materialelor şi obiectelor prezentate publicului, în conformitate cu cele mai recente date istorice, arheologice, etc. publicate.
6. TDA recreează aspecte de istorie antică ce corespund secolelor II î. Chr. - III d. Chr., de pe teritoriul actual al României.
7. TDA are o structură de comandă care este respectată şi ascultată de către toţi membrii TDA, în cadrul TDA şi la acţiunile la care participă sau le organizează.
8. Calitatea de membru TDA se dobândeste şi poate fi pierdută.

III. Dispoziţii specifice

1. Calitatea de membru TDA
a. - calitatea de membru TDA se dobândeşte şi poate fi pierdută
b. - pentru a deveni membru TDA trebuie urmate etapele:
- este exprimată în scris dorinţa de a deveni membru TDA şi de a adera la principiile şi reglementările TDA prin completarea cererii de înscriere în TDA; pentru a putea aplica este necesară o recomandare din partea unuia dintre membrii TDA şi/sau un scurt interviu cu cel puţin trei dintre membrii Consiliului Director
-achitarea unei taxe de înscriere echivalentă cu de trei ori cuantumul cotizaţiei lunare, la momentul înaintării aplicaţiei; aceste fonduri nu se restituie ;
- aplicantul este în perioada de proba pe o perioada de un an, timp în care activitatea* sa în cadrul TDA este evaluată de către Consiliul Director ; cotizaţia se achită pe tot parcursul celor 12 luni de probă
- este admis de către Consiliul Director ca membru al TDA (**)

(*) - activitatea în cadrul TDA constă în participarea la întâlnirile asociaţiei, la atelierele de lucru, antrenamente şi la reprezentaţiile publice, dacă este cazul; realizarea echipamentului personal şi iniţiativa în toate acţiunile TDA este luată în considerare de asemenea ca şi activitate în cadrul TDA.
(**) - Consiliul Director acceptă sau refuză o aplicaţie, fără a fi nevoit să dea explicaţii aplicantului legate de decizia luată. Un aplicant poate reveni cu o cerere de înscriere nu mai repede de un an calendaristic, când va relua întreaga procedură de admitere în TDA.
c. - membrul TDA are drept obligaţii:
- să cunoască şi să respecte Statutul şi Regulamentul de Ordine Interna ale TDA
- să respecte şi să urmeze deciziile organelor de conducere ale TDA şi a Comandanţilor de teren; în timpul unei reprezenţatii publice, toţi membrii TDA au obligaţia să le urmeze ordinele întocmai şi la timp
- să nu prejudicieze în nici un fel TDA şi imaginea TDA, prin acţiuni personale reprobabile, indecente, ilegale (*)
- să nu aibă şi să nu încurajeze comportamentul ofensator de nici un fel faţă de colegii din TDA în toate situaţiile
- să îşi realizeze propriul echipament, specific personajului pe care îl recreează în cadrul TDA, respectând criteriile de autenticitate recomandate de către Consiliul Director
- să îşi plătească cotizaţiile în termenele stabilite de către Consiliul Director (**)
- în cazul unor investigaţii legale, calitatea de membru TDA se suspendă automat pâna la exprimarea unui verdict
- în cazul în care face parte din organele de conducere ale TDA şi este supus unei examinări din partea Comisiei de Arbitraj, funcţiile îi sunt suspendate automat până la exprimarea unui verdict
(*) - nerespectarea reglementărilor interne ale TDA atrage deferirea celui în cauză în faţa Comisiei de arbitraj şi sancţionarea
(**) - neplata cotizaţiei conform reglementărilor TDA atrage dupa sine eliminarea automată şi definitivă din rândurile TDA
d. dreptul de a participa pe forumul TDA, în secţiunea privată "Masa rotundă", este acordat doar membrilor TDA care au plătit cotizaţia; excepţiile care privesc aplicanţii sau colaboratori implicaţi activ în acţiunile TDA, sau care au ajutat substanţial TDA, se fac doar cu acordul Consiliului Director
e. membri care s-au inscris ca daci vor putea participa in cadrul manifestarilor ca romani si viceversa in cazul in care doresc acest lucru si situatia o cere ( scenariul, etc. )
f. dreptul de a purta însemnele TDA este acordat doar membrilor TDA care au plătit cotizaţia; excepţiile care privesc aplicanţii sau colaboratori care au ajutat substanţial TDA se fac doar cu acordul Consiliului Director şi vor fi diferite de cele ale membrilor TDA.

2. Preşedintele TDA
a. - reprezintă TDA în relaţiile cu terţii şi poate desemna o persoană să acţioneze în numele său
b. - duce la îndeplinire sancţiunile stabilite de către Comisia de Arbitraj, în cazul unor abateri savârşite de oricare dintre membrii TDA


3. Consiliul Director

a. - acceptă sau respinge aplicaţiile celor care doresc să devină membru TDA pe loc, în timpul perioadei de probă, sau după încheierea acesteia
b. - stabileşte şi urmăreşte respectarea standardelor de echipament în TDA, stabilite dupa discuţii cu specialişti în domeniul istoriei dacice şi romane sau după consultarea mai multor referinţe bibliografice specifice epocii dacice şi romane
c. - desemnează persoanele care se ocupă de promovarea imaginii TDA şi împreună cu acestea decid strategiile de urmat în promovarea TDA
d. - desemnează Comisia de Arbitraj
e. - urmăreşte respectarea Statutul şi a Regulamentul de Ordine Internă ale TDA
f. - numeşte Comandanţii de teren (Centurionul, Tarabostes-ul şi Magister)
g. - stabileşte anual cuantumul cotizaţiei lunare pentru membri TDA


4. Comandanţii de teren

- sunt conducătorii membrilor TDA în timpul reprezentaţiilor publice şi a antrenamentelor
a. - Centurion - acţionează ca şi conducător al reenactorilor din TDA care aleg să poarte echipamentul militar roman; Tarabostes - acţionează ca şi conducător al reenactorilor din TDA care aleg să poarte echipamentul militar dacic; Magister - acţionează ca şi conducător al reenactorilor din TDA care aleg să poarte echipament civil dacic sau roman; fiecare dintre aceştia îşi desemnează secunzi
b. - după stabilirea detaliilor şi tacticilor de urmat în timpul unei reprezentaţii publice, sunt singurii care au iniţiativa şi comanda pe durata acţiunii, timp în care vor fi ascultaţi de toţi membrii TDA; urmaresc respectarea programului manifestarii de catre toti membrii TDA implicati la acel moment dat
c. - fiecare dintre ei, sau dintre membrii Consiliului Director, au dreptul de a opri pe oricare dintre membrii TDA să participe la o acţiune publică sau un antrenament în orice moment al desfăşurării acestuia, în timpul transportului la şi de la locul manifestării, dacă constată ca vreunul dintre membrii TDA are un comportament indecent, ilegal, imoral, sau dacă se află sub influenţa alcoolului, sau a unor substanţe interzise (droguri, halucinogene, etc.); ulterior cazul este deferit Comisiei de Arbitraj
d. - fiecare dintre ei, sau dintre membrii Consiliului Director, au dreptul de a opri pe oricare dintre membrii TDA să părăsească tabăra/ locul de campare/ locul de desfăşurare a unei acţiuni publice la care este implicată TDA, dacă constată că nu se respectă programul manifestării respective sau al acţiunilor pe care urmează să le realizeze membrii TDA implicaţi


5. Comisia de arbitraj

- este formată din trei membri cu drept de vot şi un secretar, numiţi de către Consiliul Director pe o durată de timp de doi ani
- membri cu drept de vot discută abaterile din cadrul TDA şi stabilesc sancţiunile care se impun, după audierea acuzaţiilor aduse unui membru TDA şi a depoziţiei celui acuzat
- o decizie este luată prin votul majorităţii membrilor cu drept de vot ai Comisiei
- se întruneşte ori de câte ori este necesară discutarea unei fapte sau a unei intenţii care contravine dispoziţiilor Statutului sau Regulamentului de ordine internă a TDA.
- nu se poate face cumul de funcţii ( membru în Consiliu Director şi membru în Comisia de arbitraj )

6. Sancţiuni

-în funcţie de gravitatea faptelor, sancţiunile aplicate membrilor TDA sunt:
a. - avertisment scris; dacă este urmat de o abatere similară într-o perioadă de trei luni de la primirea avertismentului scris, atrage după sine aplicarea imediată a sancţiunilor ce urmează la punctele b. si c.
b. - retragerea dreptului de participare la acţiunile TDA pentru o perioadă de 6 luni, perioadă în care cel sancţionat este obligat să platească în continuare cotizaţia lunară
c. - eliminarea din TDA, definitivă şi irevocabilă.


7. Echipamentul

a. - trebuie să respecte standardele stabilite de către Consiliul Director
b. - echipamentul pentru activităţile TDA se prezintă după cum urmează:
o set minimal - compus din încălţaminte, pantaloni, tunică/cămaşă/rochie, curea/ balteus, pelerina, punga de brâu
o set standard(*) - set minimal plus armament (sabie/falx, pumnal/pugio/sica, casca, scut)
o set extins - echipament în plus (e.g.- sarcina, pentru legionari, etc.)
(*) - necesar pentru prezenţa unui membru TDA la evenimentele publice

c. - fiecare aspirant la statutul de membru TDA are obligaţia de a-şi realiza propriul set minimal în ceea ce priveşte echipamentul.
d. - TDA, pe timpul perioadei de probă, încearcă în măsura posibilităţilor să pună la dispoziţia aplicanţilor echipamente pentru a-i implica în manifestările publice
e. - echipamentul împrumutat de la TDA sau de la membrii TDA trebuie înapoiat în aceeaşi stare de prezervare sau într-o stare mai bună decât la preluare; deteriorarea parţială sau iremediabilă a echipamentului împrumutat aduce automat obligaţia celui care a preluat echipamentul să înlocuiască sau să repare echipamentul deteriorat pe cheltuiala proprie. Nerespectarea acestei prevederi este considerată abatere de la reglementarile TDA şi va fi sancţionată.
f. - dacă un membru TDA realizează echipamente cu materialele sau fondurile TDA, echipamentul este proprietatea TDA şi rămâne proprietatea TDA; cel care l-a executat are dreptul temporar de a-l folosi la manifestările TDA, pe întreaga perioadă cât este membru TDA.
g. - dacă un membru are în gestiune un echipament aflat în proprietatea TDA şi nu participă la un eveniment public, are obligaţia de a pune echipamentul respectiv la dispoziţia TDA; nerespectarea acestei prevederi este considerată abatere de la reglementările TDA şi va fi sancţionată.
h. - TDA recomandă ca echipamentul aflat în proprietatea personală a unui membru TDA care nu participă la un eveniment public să fie pus la dispoziţia TDA pentru acel eveniment.
i. - întreţinerea echipamentului este obligaţia fiecărui membru TDA, iar participarea la evenimente publice este condiţionată de îndeplinirea criteriilor de autenticitate şi prezervare stabilite de Consiliul Director.
j. - echipamentul neconform perioadei recreate de TDA nu este acceptat în manifestările publice; comandanţii de teren şi membrii Consiliului Director pot interzice în orice moment purtarea acestora la manifestările publice la care ia parte TDA.
k. - obiectele de primă necesitate (medicamente, plasturi, sticla de apa, etc.) se poartă în pungi de piele sau camuflate sub îmbrăcăminte; telefoanele nu se poartă la vedere şi vor fi camuflate şi în momentul utilizării.


8. Cotizaţia şi asigurarea medicală

a. - Consiliul Director stabileşte anual cuantumul cotizaţiei lunare pentru membrii TDA
b. - se plăteşte trimestrial (*), pâna în ultima zi a celei de a treia luni; întârzierea nemotivată cu mai mult de 15 zile este sancţionată cu avertisment; depăşirea acestei perioade cu încă 15 zile aduce cu sine eliminarea din TDA
c.- asigurarea medicală este achitată de către TDA pentru deplasările în ţară (pentru fiecare membru); în cazul evenimentelor care au loc în afara ţării contravaloarea asigurării este suportată de către fiecare membru în parte
(*)- prevederile Regulamentului de Ordine Internă în cazul achitării cotizaţiei au întâietate faţă de prevederile din Statutul TDA

9. Norme de conduită

- se aplică şi trebuie respectate întocmai la orice manifestare publică la care ia parte TDA prin membrii săi, în toate momentele în care un membru TDA este îmbrăcat cu echipamentul de reenactor sau are orice fel de însemn TDA vizibil:
a. - consumul de băuturi alcoolice, fumatul în timpul manifestărilor publice, consumarea de substanţe ilegale sunt interzise
b. - nu se admite participarea la evenimente publice sub influenţa alcoolului sau a unor substanţe interzise (droguri, halucinogene, etc.)
c. - părăsirea taberei / a locului de campare / a locului de desfăşurare a unei acţiuni publice fără acordul comandanţilor de teren este sancţionată
d. - nerespectarea regulilor de comunicare în cadrul forumului TDA şi a dispoziţiilor referitoare la întreg siteul TDA este sancţionată;
e. - toţi membrii TDA implicaţi într-un eveniment participă la stabilirea şi ridicarea taberei; eschivarea nemotivată este sancţionată
Prevederile acestui Regulament de ordine interioară se aplică în termen de şapte zile de la publicarea sa pe siteul TDA. Toţi membrii TDA au obligaţia să îi cunoască prevederile şi să semneze ca au luat la cunoştinţă.

Preşedinte Terra Dacica Aeterna
Cristian-Aurel Roman
Vicepreşedinţi Terra Dacica Aeterna
Marius Ardeleanu
Paul Cheptea
Lucian Cuibus
Gâlcă Mihai
Viorel Vălean
Secretar Terra Dacica Aeterna
Teodora Macavei


Data: 8 Decembrie 2009

User avatar
admin
Forum admin
Posts: 79
Joined: 27 Nov 2008, 15:08
Location: Terra Dacica Aeterna
Contact:

Re: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Postby admin » 12 Feb 2012, 22:27

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Cuprins:
I. Dispoziţii generale
II. Principii
III. Dispoziţii specifice
o Calitatea de membru TDA
o Preşedintele TDA
o Consiliul Director
o Comandanţii de teren
o Comisia de arbitraj
o Sancţiuni
o Recompense
o Echipamentul
o Cotizaţia
o Norme de conduită


I. Dispoziţii generale

Regulamentul de ordine internă
- completează prevederile din Statutul Asociaţiei Terra Dacica Aeterna (numita în continuare TDA)
- stabileşte principiile ce stau la baza TDA, dispoziţii referitoare la organizarea, disciplina şi normele de comportament în cadrul TDA şi la acţiunile la care participă sau le organizează .
Toţi membrii TDA au obligaţia să cunoască şi să respecte dispoziţiile prezentului regulament.


II. Principii
1. TDA, o asociaţie bazată pe voluntariat, este formată din membri/indivizi care aderă la principiile şi reglementările statutare şi cele interne ale TDA.
2. Interesele TDA, în toate activităţile sale, au întâietate asupra intereselor personale ale membrilor/indivizilor care o constituie.
3. TDA este un singur grup de reenactment antic şi nu două grupuri distincte după civilizaţia pe care o recreează (daci şi romani). Orice acţiune sau intenţie care creează, alimentează sau încurajează separarea sau tendinţele de scindare va fi socotită ca fiind contrară intereselor TDA.
4. Rolul principal al TDA este cel educativ. În orice acţiune publică membrii TDA au obligaţia de a se comporta în acest spirit, prezentând în masura posibilului informaţii cât mai fidele cunoştinţelor istorice actuale legate de perioada recreată.
5. TDA promovează autenticitatea istorică, printr-un efort continuu de îmbunătăţire a prezentării, a echipamentelor, materialelor şi obiectelor prezentate publicului, în conformitate cu cele mai recente date istorice, arheologice, etc. publicate.
6. TDA recreează aspecte de istorie antică ce corespund secolelor II î. Chr. - III d. Chr., de pe teritoriul actual al României.
7. TDA are o structură de comandă care este respectată şi ascultată de către toţi membrii TDA, în cadrul TDA şi la acţiunile la care participă sau le organizează.
8. Calitatea de membru TDA se dobândeste şi poate fi pierdută.


III. Dispoziţii specifice

1. Calitatea de membru TDA
a. - calitatea de membru TDA se dobândeşte şi poate fi pierdută
b. - pentru a deveni membru TDA trebuie urmate etapele:
- este exprimată în scris dorinţa de a deveni membru TDA şi de a adera la principiile şi reglementările TDA prin completarea cererii de înscriere în TDA; pentru a putea aplica este necesară o recomandare din partea unuia dintre membrii TDA şi/sau un scurt interviu cu cel puţin trei dintre membrii Consiliului Director
-achitarea unei taxe de înscriere echivalentă cu de trei ori cuantumul cotizaţiei lunare, la momentul înaintării aplicaţiei; aceste fonduri nu se restituie ;
- dovedirea faptului ca persoana care doreste sa se inscrie este apta din punct de vedere medical pentru a participa la activitatile asociatiei ( adeverinta de la medic )

Se renunta la perioada de proba !

- este admis de către Consiliul Director ca membru al TDA (**)
(*) - activitatea în cadrul TDA constă în participarea la întâlnirile asociaţiei, la atelierele de lucru, antrenamente şi la reprezentaţiile publice, dacă este cazul; realizarea echipamentului personal şi iniţiativa în toate acţiunile TDA este luată în considerare de asemenea ca şi activitate în cadrul TDA.
(**) - Consiliul Director acceptă sau refuză o aplicaţie, fără a fi nevoit să dea explicaţii aplicantului legate de decizia luată. Un aplicant poate reveni cu o cerere de înscriere nu mai repede de un an calendaristic, când va relua întreaga procedură de admitere în TDA.
c. - membrul TDA are urmatoarele obligaţii :
- să cunoască şi să respecte Statutul şi Regulamentul de Ordine Interna ale TDA
- să respecte şi să urmeze deciziile organelor de conducere ale TDA şi a Comandanţilor de teren; în timpul unei reprezenţatii publice, toţi membrii TDA au obligaţia să le urmeze ordinele întocmai şi la timp
- să nu prejudicieze în nici un fel TDA şi imaginea TDA, prin acţiuni personale reprobabile, indecente, ilegale (*)
- să nu aibă şi să nu încurajeze comportamentul ofensator de nici un fel faţă de colegii din TDA în toate situaţiile
- să îşi realizeze propriul echipament, specific personajului pe care îl recreează în cadrul TDA, respectând criteriile de autenticitate recomandate de către Consiliul Director
-Sa participe la actiunile Asociatiei. Sa fie prezenti la solicitarea Comandantilor de teren, pentru toate actiunile ce vizeaza bunul mers al programului Asociatiei.
- Sa participe in mod constant si activ la actiunile de productie si creare de replici de artefacte, destinate folosului colectiv.
- Sa manifeste o atitudine inovativa, creativa si voluntara in Asociatie
-Sa aiba o atitudine solidara fata de colegi si fata de interesele Asociatiei
-Sa indentifice permanent oportunitati care sa vina in sprijinul dezvoltarii Asociatiei ( relatii cu persoane fizice sau juridice interesate in sprijinirea Asociatiei, prin sponsorizari in bani, materiale de stricta utilitate, acces la tehnologii si procesari, etc.)
-Sa manifeste grija fata de patrimoniul Asociatiei, sa ingrijasca atelierul de lucru comun, precum si sculele si dispozitivele aferente. Sa nu instraineze scule, dipsozitive din atelier.
- Sa respecte normele de protectie a muncii si securitate in timpul actiunilor desfasurate la atelier. (*)
( *- Regulamentul de folosire a atelierului este stabilit de catre sefii de atelier (2 persoane) . Acestia raspund de buna functionare a acestuia, de inventarul atelierului si de evidenta programului de lucru.)
- să îşi plătească cotizaţiile în termenele stabilite de către Consiliul Director (**)

- în cazul unor investigaţii legale, calitatea de membru TDA se suspendă automat pâna la exprimarea unui verdict
- în cazul în care face parte din organele de conducere ale TDA şi este supus unei examinări din partea Comisiei de Arbitraj, funcţiile îi sunt suspendate automat până la exprimarea unui verdict
(*) - nerespectarea reglementărilor interne ale TDA atrage deferirea celui în cauză în faţa Comisiei de arbitraj şi sancţionarea
(**) - neplata cotizaţiei conform reglementărilor TDA atrage dupa sine eliminarea automată şi definitivă din rândurile TDA

d. dreptul de a participa pe forumul TDA, în secţiunea privată "Masa rotundă", este acordat doar membrilor TDA care au plătit cotizaţia; excepţiile care privesc aplicanţii sau colaboratori implicaţi activ în acţiunile TDA, sau care au ajutat substanţial TDA, se fac doar cu acordul Consiliului Director
e. membri care s-au inscris ca daci vor putea participa in cadrul manifestarilor ca romani si viceversa in cazul in care doresc acest lucru si situatia o cere ( scenariul, etc. )
f. dreptul de a purta însemnele TDA este acordat doar membrilor TDA care au plătit cotizaţia; excepţiile care privesc aplicanţii sau colaboratori care au ajutat substanţial TDA se fac doar cu acordul Consiliului Director şi vor fi diferite de cele ale membrilor TDA.


2. Preşedintele TDA
a. - reprezintă TDA în relaţiile cu terţii şi poate desemna o persoană să acţioneze în numele său
b. - duce la îndeplinire sancţiunile stabilite de către Comisia de Arbitraj, în cazul unor abateri savârşite de oricare dintre membrii TDA


3. Consiliul Director
a. - acceptă sau respinge aplicaţiile celor care doresc să devină membru TDA
b. - stabileşte şi urmăreşte respectarea standardelor de echipament în TDA, stabilite dupa discuţii cu specialişti în domeniul istoriei dacice şi romane sau după consultarea mai multor referinţe bibliografice specifice epocii dacice şi romane
c. - desemnează persoanele care se ocupă de promovarea imaginii TDA şi împreună cu acestea decid strategiile de urmat în promovarea TDA
d. - desemnează Comisia de Arbitraj
e. - urmăreşte respectarea Statutul şi a Regulamentul de Ordine Internă ale TDA
f. - numeşte Comandanţii de teren (Centurionul, Tarabostes-ul şi Magister)
g. - stabileşte anual cuantumul cotizaţiei lunare pentru membri TDA
i. -Stabileste numarul de persoane necesar care sa participe la actiunile Asociatiei. Desemneaza ( nominal) colegii care vor participa la actiuni. Desemnarea persoanelor va fi in functie de tipul actiunii de solicitarile tertilor. Consiliul Director va desemna persoanele participante urmarind cateva criterii enumerate mai jos:
1- Grupul desemnat sa fie reprezentativ, pentru indeplinirea obligatiilor asumate ( sau solicitate)
2- Grupul desemnat sa fie format dintr-un numar suficient de membrii pentru indeplinirea acestor obligatii sau scopuri.
3- Colegii desemnati sa indeplineasca cerintele comandantilor de teren. Un punctaj al indeplinirii acestor cerinte va fi consemnat lunar de catre comandanti. Criteriile de acordare a punctajului vor tine cont de:
Gradul de implicare si seriozitate in activitatea TDA
Efortul depus pentru realizarea echipamentului personal complet
Ajutorul oferit altor colegi in realizarea echipamentelor si replicilor de artefacte
Efortul depus pentru largirea bazei de echipamente si replici de artefacte comune, ( a TDA)
Plata cotizatiei
Etc – ( a se vedea propunerile colegilor pentru criteriile de punctaj)
Participarea la antrenamentele comune in masura posibilitatilor ( comunicarea pe forum , telefon sau mail, a participarii (sau ne- participarii la antrenamente din ratiuni obiective,) se va face catre comandantii de teren in timp util !!!!)


4. Comandanţii de teren
- sunt conducătorii membrilor TDA în timpul reprezentaţiilor publice şi a antrenamentelor
a. - Centurion - acţionează ca şi conducător al reenactorilor din TDA care aleg să poarte echipamentul militar roman; Tarabostes - acţionează ca şi conducător al reenactorilor din TDA care aleg să poarte echipamentul militar dacic; Magister - acţionează ca şi conducător al reenactorilor din TDA care aleg să poarte echipament civil dacic sau roman; acesta îşi desemnează secunzi. Acestia sunt responsabili impreuna cu sefii de atelier, la sortarea si indentificarea echipamentelor necesare inaintea actiunilor planificate.
b. - după stabilirea detaliilor şi tacticilor de urmat în timpul unei reprezentaţii publice, sunt singurii care au iniţiativa şi comanda pe durata acţiunii, timp în care vor fi ascultaţi de toţi membrii TDA; urmaresc respectarea programului manifestarii de catre toti membrii TDA implicati la acel moment dat
c. - fiecare dintre ei, sau dintre membrii Consiliului Director, au dreptul de a opri pe oricare dintre membrii TDA să participe la o acţiune publică sau un antrenament în orice moment al desfăşurării acestuia, în timpul transportului la şi de la locul manifestării, dacă constată ca vreunul dintre membrii TDA are un comportament indecent, ilegal, imoral, sau dacă se află sub influenţa alcoolului, sau a unor substanţe interzise (droguri, halucinogene, etc.); ulterior cazul este deferit Comisiei de Arbitraj
d. - fiecare dintre ei, sau dintre membrii Consiliului Director, au dreptul de a opri pe oricare dintre membrii TDA să părăsească tabăra/ locul de campare/ locul de desfăşurare a unei acţiuni publice la care este implicată TDA, dacă constată că nu se respectă programul manifestării respective sau al acţiunilor pe care urmează să le realizeze membrii TDA implicaţi
e. – comandantul de teren este ales pe o perioada de 1 an


5. Comisia de arbitraj
- este formată din trei cu drept de vot membri numiţi de către Consiliul Director pe o durată de timp de trei ani ( perioada mandatului Consiliului Director)
- membri cu drept de vot discută abaterile din cadrul TDA şi stabilesc sancţiunile care se impun, după audierea acuzaţiilor aduse unui membru TDA şi a depoziţiei celui acuzat
- O analiza a cazului si o decizie cu caracter de recomandare, este luată prin votul majorităţii membrilor cu drept de vot ai Comisiei de arbitraj si va fi comunicata Consiliului Director. Acesta ( Consiliul Director va analiza recomandarea facuta de Comisia de Arbitraj ) si va emite o decizie.
- se întruneşte ori de câte ori este necesară discutarea unei fapte sau a unei intenţii care contravine dispoziţiilor Statutului sau Regulamentului de ordine internă a TDA
-Comisia de arbitraj poate solutiona si eventuale litigii ( individuale sau de grup) aparute intre membrii Asociatiei, litigii care pot afecta functionarea Asociatiei.
- nu se poate face cumul de funcţii ( membru în Consiliu Director şi membru în Comisia de arbitraj )

6. Sancţiuni
- Sanctiunile sunt decise de catre Consiliul Director.
-în funcţie de gravitatea faptelor, sancţiunile aplicate membrilor TDA sunt:
a. - avertisment scris; dacă este urmat de o abatere similară într-o perioadă de trei luni de la primirea avertismentului scris, atrage după sine aplicarea imediată a sancţiunilor ce urmează la punctele b. c. si d.
b. - retragerea dreptului de participare la acţiunile TDA pentru o perioadă de 1 luna, perioadă în care cel sancţionat este obligat să platească în continuare cotizaţia lunară
c. - retragerea dreptului de participare la acţiunile TDA pentru o perioadă de 3 luni, perioadă în care cel sancţionat este obligat să platească în continuare cotizaţia lunară
d. – In cazul abaterilor grave ( lovirea unor colegi, comportament violent repetat fata de colegi ) eliminarea din TDA, definitivă şi irevocabilă fara a mai fi necesar votul membrilor Asociatiei pentru acest tip de sanctiune.


7 .Recompense
Membrii TDA care se remarca prin activitate exeptionala in cadrul Asociatiei vor fi recompensati cu :
Diploma TDA de excelenta
Medalia TDA
Premii in obiecte, piese de echipament sau replici de artefacte sau bani.


8. Echipamentul
a. - trebuie să respecte standardele stabilite de către Consiliul Director
b. - echipamentul pentru activităţile TDA se prezintă după cum urmează:
o set minimal - compus din încălţaminte, pantaloni, tunică/cămaşă/rochie, curea/ balteus, pelerina, punga de brâu
o set standard(*) - set minimal plus armament (sabie/falx, pumnal/pugio/sica, casca, scut)
o set extins - echipament în plus (e.g.- sarcina, pentru legionari, etc.)
(*) - necesar pentru prezenţa unui membru TDA la evenimentele publice
c. - fiecare aspirant la statutul de membru TDA are obligaţia de a-şi realiza propriul set minimal în ceea ce priveşte echipamentul in maximum o luna de la inscrierea in Asociatie, si echipamentul complet in amximum 6 luni de la data inscrierii.
d. - TDA,va asigura, în măsura posibilităţilor să pună la dispoziţia aplicanţilor echipamente pentru a-i implica în manifestările publice , pana la realizarea echipamentelor personale ale noilor membrii.
e. - echipamentul împrumutat de la TDA sau de la membrii TDA trebuie înapoiat în aceeaşi stare de prezervare sau într-o stare mai bună decât la preluare; deteriorarea parţială sau iremediabilă a echipamentului împrumutat aduce automat obligaţia celui care a preluat echipamentul să înlocuiască sau să repare echipamentul deteriorat pe cheltuiala proprie. Nerespectarea acestei prevederi este considerată abatere de la reglementarile TDA şi va fi sancţionată.
f. - dacă un membru TDA realizează echipamente cu materialele sau fondurile TDA, echipamentul este proprietatea TDA şi rămâne proprietatea TDA; cel care l-a executat are dreptul temporar de a-l folosi la manifestările TDA, pe întreaga perioadă cât este membru TDA.
g. - dacă un membru are în gestiune un echipament aflat în proprietatea TDA şi nu participă la un eveniment public, are obligaţia de a pune echipamentul respectiv la dispoziţia TDA; nerespectarea acestei prevederi este considerată abatere de la reglementările TDA şi va fi sancţionată.
h. - TDA recomandă ca echipamentul aflat în proprietatea personală a unui membru TDA care nu participă la un eveniment public să fie pus la dispoziţia TDA pentru acel eveniment.

Specificatii :
-Cedarea spre folosinta altor colegi, a echipamentul propriu ( sau a unor piese din echipament) poate fi facuta pe o perioada limitata (stabilita de comun acord intre parti) in scopul utilizarii acestuia ( sau a pieselor) de catre un coleg de Asociatie in cadrul unor evenimente punctuale.( daca proprietarul echipamentului nu poate participa din motive obiectiv ela evenimentul stabilit ( - actiunea Asociatiei) . In acest caz utilizatorul echipamentului ( pieselor) imprumutate are obligatia de a restitui echipamentul ( piesele) proprietarului, dupa incheierea actiunii ( in termen de maximum 5 zile calendaristice) in perfecta stare , fara stricaciuni, si curatat( e). Predarea si primirea se vor face pe baza unui proces verbal( tipizat) completat si semnat de catre ambele parti.

i. - întreţinerea echipamentului este obligaţia fiecărui membru TDA, iar participarea la evenimente publice este condiţionată de îndeplinirea criteriilor de autenticitate şi prezervare stabilite de Consiliul Director.
j. - echipamentul neconform perioadei recreate de TDA nu este acceptat în manifestările publice; comandanţii de teren şi membrii Consiliului Director pot interzice în orice moment purtarea acestora la manifestările publice la care ia parte TDA.
k. - obiectele de primă necesitate (medicamente, plasturi, sticla de apa, etc.) se poartă în pungi de piele sau camuflate sub îmbrăcăminte; telefoanele nu se poartă la vedere şi vor fi camuflate şi în momentul utilizării.

Termene de inzestrare individuala a fiecarui membru cu echipament:
Echipamentul minimal individual intr-un termen maximum 1(una ) luna de la inscrierea in Asociatie.
Echipamentul individual complet ( arme, armuri, piese, accesorii) intr-un interval de maximum 6 ( sase) luni de la inscrierea in Asociatie.

Obligatii referitoare la echipamente
-Sa-si intretina propriul echipament intr-o stare buna, in asa fel incat acesta sa fie utilizabil la actiunile TDA.
-Sa intretina echipamentul( sau piesele de echipament) primit spre folosinta din partea Asociatiei sau din partea altor colegi, intr-o stare buna in asa fel incat acesta (acestea) sa fie utilizabil(e) la actiunile TDA.
- Sa nu instraineze echipamente sau piese de echipament care apartin Asociatiei sau altor colegi.


9. Cotizaţia şi asigurarea medicală
a. - Consiliul Director stabileşte anual cuantumul cotizaţiei lunare pentru membrii TDA
b. - se plăteşte trimestrial (*), pâna în ultima zi a celei de a treia luni; întârzierea nemotivată cu mai mult de 15 zile este sancţionată cu avertisment; depăşirea acestei perioade cu încă 15 zile aduce cu sine eliminarea din TDA
c.- asigurarea medicală este achitată de către TDA pentru deplasările în strainatate (pentru fiecare membru); în cazul evenimentelor care au loc în tara contravaloarea asigurării este suportată de către fiecare membru în parte.
Asigurarea medicala oferita de catre TDA in cazul deplasarilor in strainatate este o asigurare standard ( tip turistic) si nu o asigurare pentru activitati periculoase. Membrii TDA pot sa-si incheie in mod individual un asemnea tip de Asiguare prin achitarea contravalorii diferentei de cost. TDA nu raspunde de integritatea fizica ,eventuale raniri, etc. rezultate in urma participarii la activitatile Asociatiei. Fiecare membru va semna un formular in care va specifica ca : a luat la cunostiinta ca activitatile din cadrul TDA pot fi periculoase pentru integritatea fizica, si ca i-si asuma prin liber consimtamant riscurile derivate din aceste activitati, fara sa ceara daune sau depagubiri de nici o natura Asociatiei TDA.
(*)- prevederile Regulamentului de Ordine Internă în cazul achitării cotizaţiei au întâietate faţă de prevederile din Statutul TDA

10. Norme de conduită
- se aplică şi trebuie respectate întocmai la orice manifestare publică la care ia parte TDA prin membrii săi, în toate momentele în care un membru TDA este îmbrăcat cu echipamentul de reenactor sau are orice fel de însemn TDA vizibil:
a. - consumul de băuturi alcoolice, fumatul în timpul manifestărilor publice, consumarea de substanţe ilegale sunt interzise
b. - nu se admite participarea la evenimente publice sub influenţa alcoolului sau a unor substanţe interzise (droguri, halucinogene, etc.)
c. - părăsirea taberei / a locului de campare / a locului de desfăşurare a unei acţiuni publice fără acordul comandanţilor de teren este sancţionată
d. - nerespectarea regulilor de comunicare în cadrul forumului TDA şi a dispoziţiilor referitoare la întreg siteul TDA este sancţionată;
e. - toţi membrii TDA implicaţi într-un eveniment participă la stabilirea şi ridicarea taberei; eschivarea nemotivată este sancţionată.
Responsabilii de ridicare si strangere a taberei sunt Comandantii de teren si Magister impreuna cu secunzii. Acestia trebuie sa coordoneze restul membrilor in aceasta activitate. In tabara Magister dispune impartirea sarcinilor catre civili pe perioada desfasurarii taberei. ( ateliere, gatit etc). Toti membrii TDA au obligatia de a participa activ la tabara civila, si la activitatile specifice, conform regulilor si atributiunilor decise de Magister. Refuzul participarii va fi sanctionat.

CELE 12 PORUNCI ALE REENACTORILOR :
1. Reenactment-ul este pentru reconstituirea unor tehnici de luptă, deci nu implică uciderea adversarului dintr-o lovitură. Se adresează în primul rând publicului larg pentru înţelegerea unor tehnici de luptă din perioade diferite!
2. Practicarea loviturilor de unul singur ajută la precizia loviturilor din timpul luptelor!
3. Luptă la viteza adversarului tău şi în cea în care te simţi tu cel mai confortabil!
4. Încearcă să păstrezi mişcările standard, nu încerca să experimentezi fără a-ţi înştiinţa adversarul!
5. Nu te lăsa luat de val şi să ataci cu toată forţa!
6. Niciodată nu încerca să-ţi loveşti partenerul în sensul de a-i face răni!
7. Niciodată nu lupta sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor!
8. Niciodată nu lovi la mânie!
9. Dacă eşti rănit în orice mod, opreşte lupta şi verificăţi rănile!
10. Dacă adversarul tău te-a lovit din greşală, nu o lua în mod personal şi nu încerca să te răzbuni!
11. Nu uita că ceea ce faci este doar pentru distracţie!
12. Nu -ti distruge echipamentul si nu distruge echipamentul altuia, din exces de zel.
E pacat sa strici cu ,echipamente la care s-a muncit (sau ai muncit enorm), sau care au costat multi bani !


Prevederile acestui Regulament de ordine interioară se aplică în termen de şapte zile de la publicarea sa. Toţi membrii TDA au obligaţia să îi cunoască prevederile şi să semneze ca au luat la cunoştinţă.


Return to “Terra Dacica Aeterna - informatii generale”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron